Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai

Yabiku, Moden (1882-1945)
Taira, Shinken (1897-1970)
Akamine, Eisuke (1925-1999)
Dometrich, Yoshiko
Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai