KUNIBA-KAI MOTOBU-HA SHITO-RYU

Itosu, Ankoh (1830-1915)
Higaonna, Kanryo (1853-1915)
Motobu, Choki (1870-1945)
Kokuba(Kuniba), Kosei (1901-1959)
Mabuni, Kenwa (1888-1952)
Kuniba, Shogo (1935-1992)